ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4371, 23 października 2019r.
reklama
Ubezpieczenia OC i AC - najatrakcyjniejsze oferty tylko na mFind.pl!
zaloguj się
zarejestruj się
reklama Hotel Garden zaprasza
reklama

BolecFORUM Rozpocznij nowy temat
ROZPOCZNIJ NOWY TEMAT
reklama

9 stycznia 2019r. godz. 17:39, odsłon: 3695, Bolec.Info
Miasto z budżetem
Zadłużenie Bolesławca na koniec roku 2019 wyniesie prawie 36 milionów złotych.
Bolesławiec - Informacje: Miasto z budżetem Bolesławiecki rynek z lotu ptaka (fot. Bolec.Info)

W środe, 9 stycznia 2019 roku, Rada Miasta Bolesławiec uchwaliła budżet na 2019 rok. Przedłożony przez prezydenta miasta budżet na 2019 r. zamyka się następującymi wielkościami: po stronie dochodów 184.002.623  złotych, a po stronie wydatków 179.176.501,28 złotych.

Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 4.826.121,72 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji  na koniec roku 2019 wyniesie 35.891.506,24 zł, co stanowi 19,51 % planowanych dochodów.

Przyjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Bolesławca na 2019 r. poprzedziły opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji stałych Rady Miasta, Klubów Radnych, stanowisko prezydenta Bolesławca Piotra Romana wobec opinii i wniosków oraz dyskusja.

Za projektem uchwały budżetowej głosowało 12 radnych, 6 radnych wstrzymało się. Budżet uchwalono przy braku głosów przeciw.

W budżecie na 2019 r. nie zostały zmienione stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Nie ulegają również zmianie stawki opłaty targowej oraz opłata od posiadania psa.

Wśród głównych projektów inwestycyjnych w roku 2019 znalazły się m.in. następujące zadania:

 • budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Ptasia – Widok w celu uzbrojenia działek pod zabudowę mieszkaniową.
 • budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej
 • budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 297 przy ul. Jeleniogórskiej. Zadania planowane do realizacji przy współudziale środków krajowych pochodzących z Programu modernizacji dróg wojewódzkich (wnioski o dofinansowanie  złożono do DSDiK).
 • budowa drogi ul. Kresów II RP. W 2017 r.  wykonano oświetlenie drogi oraz odwodnienie wraz z usytuowaniem wpustów drogowych.
 • przebudowa ul. Zgorzeleckiej polegająca na remoncie nawierzchni jezdni wraz z udrożnieniem odwodnienia drogi i skrzyżowaniem z ul. Masarską, długość drogi – 490 m, powierzchnia - 5.300 m2.
 • realizacja zadania „Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem”, w ramach których zostanie opracowana dokumentacja oraz wybudowana droga w kierunku ul. Gdańskiej.
 • kontynuację zadania „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Projekt zakłada współpracę instytucji partnerskich z Polski, Niemiec, Czech, Austrii oraz Słowenii na rzecz polepszenia połączeń peryferyjnych regionów transgranicznych z Trans Europejską Siecią Transportową. Obejmuje on opracowanie kompletnej dokumentacji budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Dnia 03.08.2017 r. zawarto umowę  o dofinansowanie realizacji projektu Interreg EUROPA ŚRODKOWA CE973 TRANS-BORDERS. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2020.
 • budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe. Inwestycja polega na budowie modułowego budynku przedszkola z pełnym zapleczem kuchennym, administracyjnym oraz zagospodarowaniem terenu. W budynku przedszkola przewiduje się pięć oddziałów przedszkolnych z pełnym węzłem sanitarnym każdy, kuchnię z wydawalnią przystosowaną do rozwożenia posiłków do sal przy użyciu wózków kelnerskich, małą salę gimnastyczną, szatnię dla dzieci, gabinety sensoryczne, zaplecze administracyjne i techniczne. Budynek w całości dostosowany dla osób niepełnosprawnych
 • udział w projekcie „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” w ramach Programu Operacyjnego Interreg Polska Saksonia 2014 – 2020 realizowanego wspólnie z Powiatem Bolesławieckim i Powiatem Bautzen.  Gmina Miejska Bolesławiec ma przewidziany udział jako partner realizujący w dwóch zadaniach, a jednym z nich jest zakup wyposażenia gabinetów przedmiotowych do pięciu szkół podstawowych dla pięciu sal edukacyjnych.
 • budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia – Widok.  Realizacja zadania planowana jest w latach 2019-2020. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę sieci ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia – Widok w celu umożliwienia odbioru ścieków z planowanych do zabudowy mieszkaniowej działek oraz wód opadowych z nowoprojektowanych dróg w tym rejonie.
 • kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego poprzez wymianę zwykłych żarówek na oprawy z LEDowymi źródłami światła z reduktorami mocy i czujnikami jasności umożliwiającymi uzyskanie różnych stopni natężenia światła i precyzyjne dostosowanie świecenia do każdych warunków w porze nocnej, czujnikami ruchu. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu (dofinansowanie w ramach EFRR). Celem zadania jest  przywrócenie parkowi funkcji rekreacyjnej i społecznej, tak by integrował różne pokolenia. Projekt zakłada, że park będzie służył nie tylko rodzinom z dziećmi, ale również młodzieży i seniorom. Park uzyska walory rekreacyjne (planowane stworzenie tras biegowych, rowerowych, placu zabaw dla dzieci). W 2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszonego konkursu przez NFOŚiGW.
 • rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki w latach 2019-2020. W 2019 r. planuje się opracować kompletną wielobranżową dokumentację projektową rewaloryzacji i adaptacji dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz ze stworzeniem nowej ekspozycji stałej Muzeum Ceramiki oraz zapewnieniem warunków przestrzennych do działalności muzealnej o charakterze ekspozycyjnym, dydaktycznym, reprezentacyjnym z towarzyszącymi funkcjami wspomagającymi (dofinansowanie w ramach EFRR).
 • poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu (dofinansowanie w ramach EFRR). Zadanie dotyczy stworzenia parku doświadczeń, w którym wyodrębnione zostaną strefy doświadczalne, przedstawiające poszczególne dziedziny fizyki. Planuje się wykonać utwardzone strefy doświadczalne, alejki piesze (w tym edukacyjną ścieżkę fakturową) oraz plac wejściowy i elementy małej architektury. W 2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszonego konkursu przez NFOŚiGW.
 • dla Muzeum Ceramiki planuje się wydatki na realizację trzech projektów: Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów, Brama do świata zbiorów, Nauka jako przyroda.
 • projekt „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”, który będzie realizowany na obszarze 3 miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego VIA Fabrilis oraz uruchomienie nowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł. W lokalnych muzeach, które będą przedmiotem prac inwestycyjnych, będą realizowane działania promujące tradycyjne rzemiosła (dofinansowanie w ramach EFRR na realizację w latach 2019 – 2021).
 • zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną – II etap. W 2019 r.  planowana jest budowa boiska do piłki plażowej, budynku szatniowego, bulwaru z pomostami dla kajaków, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy imprez plenerowych oraz parkingu.
 • wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności. Przedmiotem zadania jest budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym (Osiedle Kwiatowe), obejmującej wykonanie: siłowni plenerowej o 6 różnych urządzeniach, placu zabaw dla dzieci wyposażonego w 3 urządzenia oraz ogrodzenia, strefy relaksu - 4 ławki, 2 koszy na śmieci, plenerowego stołu do tenisa, piłkarzyków, 4 stojaków rowerowych oraz nasadzeń zieleni.
 • Punkt Obsługi Turysty – POT „Rajska“ – przygotowanie dokumentacji projektu budowlanego dotyczącego posadowienia obiektu kontenerowego 4-modułowego wraz z połączeniem wewnętrznych instalacji z zewnętrznymi sieciami zasilającymi. Warunkiem podjęcia powyższego działania będzie pozytywna ocena Komitetu Monitorującego opiniującego wnioski składane w ramach Interreg VA Rzeczpospolita Polska – Czechy 2014-2020 przy Euroregionie Nysa. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
 • rozbudowa systemu monitoringu miejskiego poprzez instalację monitoringu wizyjnego na bulwarze nad Bobrem (skatepark i pumptrack).

Inwestycje realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

 • przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 - II etap. Prace obejmować będą m.in. wymianę nawierzchni chodników i drogi dojazdowej, wykonanie miejsc postojowych dla samochodów, odwodnienie oraz rekultywację terenu zielonego.
 • zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych. Wykonanie nowych, ekologicznych systemów grzewczych w wolnych lokalach oraz w lokalach zamieszkałych, w których dotychczasowy system grzewczy nie spełnia norm.
Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: redakcja@bolec.info.

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1 2 3 > >>

~Zielonożółty Maczek   9 stycznia 2019r. o 18:04

~Zielonożółty Maczek

Postów:

Aaaaa, to za długi te wszystkie fajerweki wyborcze? Nieźle...
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Krwistoczerwona Robinia   9 stycznia 2019r. o 18:55

~Krwistoczerwona Robinia

Postów:

Miasto zadłużone, ale lud głosuje, a co tam...
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Rdzawobrązowa Jagoda   9 stycznia 2019r. o 19:08

~~Rdzawobrązowa Jagoda

Postów:

Większość tych "inwestycji" to tematy miękkie, skoncentrowane na spotkaniach-konferencjach-wyjazdach studyjnych-naradach-nasiadówkach . Druga część to projekty..czyli kreski na papierze i w efekcie pułkowniki np. budowa stadionu przy ul. Spółdzielczej,...wiele lat na półce, czy budowa Kompleksu basenów przy ul. Spacerowej ... pułkownik siwy... przebudowa parku przy ul. Zgorzeleckiej...pułkownik z brodą, czy przebudowa parku przy ul. Garncarskiej ( dawny cmentarz) z brodą ogromną ....idziemy zatem, dalej w tym kierunku . Jeżeli budżet na 21 radnych przyjęło 12 z nich na tak ( reszta nie zjawiła się na sesji lub była na nie ) - to wynik wygląda tak : ok. 57% składu Rady Miasta Bolesławiec poparło ten budżet.Słabo .Dawno tak nie było. Nawet zasłanianie radnych opozycyjnych kwiatami nie pomogło.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Platynowa Karagana   9 stycznia 2019r. o 19:42

~Platynowa Karagana

Postów:

Wtedy był tylko Mucha dziś opozycja jest silna i dobrze bo to mobilizuje do lepszej pracy. Prezydentowi i reszcie widać to nie w smak, no ale cóż. Trzeba się cieszyć że są radni niezależni I nie podnoszą łapy na znak pana
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Kirowa Bylica   9 stycznia 2019r. o 19:48

~~Kirowa Bylica

Postów:

~Platynowa Karagana napisał(a): Wtedy był tylko Mucha dziś opozycja jest silna i dobrze bo to mobilizuje do lepszej pracy. Prezydentowi i reszcie widać to nie w smak, no ale cóż. Trzeba się cieszyć że są radni niezależni I nie podnoszą łapy na znak pana


ale i nie głosuja przeciw ;) spali..przespali ;) ?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Ochrowa Lepnica   9 stycznia 2019r. o 20:06

~~Ochrowa Lepnica

Postów:

Witam.Ja jako mieszkaniec Osiedla Kwiatowego wiem o budowie przedszkola w tym rejonie miasta.Bardzo fajny pomysł.Zdziwił Mnie Kolejny dziwny punkt:wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności. Przedmiotem zadania jest budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym (Osiedle Kwiatowe), obejmującej wykonanie: siłowni plenerowej o 6 różnych urządzeniach, placu zabaw dla dzieci wyposażonego w 3 urządzenia oraz ogrodzenia, strefy relaksu - 4 ławki, 2 koszy na śmieci, plenerowego stołu do tenisa, piłkarzyków, 4 stojaków rowerowych oraz nasadzeń zieleni.Pytam się gdzie to ma być?Na obszarze ulic Narcyzów Różana tulipanowa?Pytanie do radnych p.Chudzik p. Biesiadecki. Samo nazewnictwo Jest dość fajne"wielopokoleniowe".Co ono ma na myśli? Cały ten niby projekt to chyba żart, aż 2 kosze na śmieci rewelacja,czyli dobre i złe?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Bladożółty Zawciąg   9 stycznia 2019r. o 20:17

~Bladożółty Zawciąg

Postów:

A kiedy będzie wcielenie ościennych wsi do miasta?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Ognistorudy Pomidor   9 stycznia 2019r. o 20:44

~~Ognistorudy Pomidor

Postów:

~Krwistoczerwona Robinia napisał(a): Miasto zadłużone, ale lud głosuje, a co tam...


ale mozesz sobie kupic to miasto - jedyne 40 baniek...
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1 2 3 > >>

DomoExpertAutogazMRpartsLombard Prawy DuzyDuet - dekoracje na każdą okazjęCasusMORENAZuraw KlevetNajlepsze
reklama Zapraszamy
Inne informacje z regionu
reklama Zapraszamy