ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4664, 11 sierpnia 2020r.
zaloguj się
zarejestruj się
reklama Zapraszamy
reklama

BolecFORUM Rozpocznij nowy temat
ROZPOCZNIJ NOWY TEMAT
reklama

reklama

BolecForum


Tekst zlecony17 stycznia 2020r. godz. 21:19, odsłon: 2365, Zlecony tekst
Czy kierownik wycieczki może podpisać umowę z biurem podróży na organizację wycieczki krajowej lub zagranicznej?
Bolesławiec - Informacje: Zakres uprawnień kierownika wycieczek szkolnych Zakres uprawnień kierownika wycieczek szkolnych (fot. )

Czy takie uprawnienie ma tylko dyrektor szkoły? A może w regulaminie wycieczek można zawrzeć taką delegację dla kierownika ze względu na zapisy rozporządzenia o organizacji turystyki szkolnej.

Odpowiedź:

Kierownik wycieczki nie może podpisać umowy z biurem podróży, bo nie jest uprawniony do zawierania w imieniu szkoły umów o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (art. 750 Kc). Osoba reprezentująca zamawiającego usługę, działająca za stronę umowy w chwili jej zawarcia (składa podpis pod umową) musi być właściwie umocowana (uprawniona do występowania w cudzym imieniu), aby podpis złożony pod umową spowodował, że zostanie ona skutecznie zawarta, W związku z tym umowę cywilnoprawną powinien podpisać dyrektor działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki jasno definiuje obowiązki kierownika wycieczki (§ 10 rozporządzenia). Nie daje jednak podstaw, by upoważniać kierownika do podpisania umowy oświadczenie usługi turystycznej w sytuacji, gdy szkoła organizuje wycieczkę we współpracy z biurem podróży. Do dokonania czynności cywilnoprawnej upoważnienie lub delegacja zawarta w regulaminie wycieczek jest niewystarczającym umocowaniem, konieczne jest pełnomocnictwo (art. 96 Kc).

Uzasadnienie:

W myśl rozporządzenia MEN z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki organizatorem wycieczki szkolnej jest zawsze szkoła. Organizując wycieczkę dla swoich uczniów może przygotować ją we własnym zakresie lub skorzystać z propozycji przedsiębiorców turystycznych sprzedających lub oferujących do sprzedaży imprezy turystyczne, zlecając wykonanie usługi turystycznej np. biuru podróży. Jeśli chce skorzystać z oferty biura podróży musi zawrzeć z nim umowę. Zawarcie umowy w formie pisemnej wymaga dla swojej ważności podpisów stron na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 Kc).

Umowa o świadczenie usług jest umową prawa cywilnego, do której mają zastosowanie przepisy o zleceniu uregulowane w art. 750 Kodeksu cywilnego. Stronami takich umów mogą być:

  • osoby fizyczne, które z chwilą uzyskania pełnoletności mogą samodzielnie we własnym imieniu dokonywać wszelkich czynności prawnych (art. 8 i 11 Kc),
  • osoby prawne - jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (art. 33 i art. 331Kc).

Zgodnie z art. 68 ust. 1 UPO dyrektor kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Przepis ten nie daje dyrektorowi szkoły prawa do zawierania w jej imieniu umów cywilnoprawnych regulowanych przepisami Kodeksu cywilnego. Szkoły nie mają osobowości prawnej, dlatego też nie mogą być stroną takiej umowy. Zawierając umowę z biurem podróży dyrektor szkoły nie działa we własnym imieniu, ale reprezentuje jednostkę samorządu terytorialnego, która prowadzi daną szkołę. Uczestnicząc w obrocie cywilnoprawnym korzysta z osobowości prawnej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej sposób składania oświadczeń woli na zewnątrz reguluje art. 47 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem, oświadczenia te składają jednoosobowo kierownicy tych jednostek, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta, burmistrz lub prezydent miasta. Pełnomocnictwo jest pozwoleniem na wyrażenie woli w ich imieniu. Treść udzielonego dyrektorowi pełnomocnictwa rozstrzyga, jaki zakres kompetencji w tym zakresie on podsiada. W przypadku braku takiego pełnomocnictwa dyrektor za każdym razem powinien występować do organu prowadzącego o udzielenie pełnomocnictwa do podpisania konkretnej umowy. W sytuacji, gdy pełnomocnik (dyrektor szkoły) zawrze umowę bez odpowiedniego umocowania lub przekraczając jego zakres to, aby umowa była ważna, musi zostać potwierdzona przez mocodawcę (wójta, burmistrz lub prezydent miasta). Druga strona może wyznaczyć odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu umowa nie obowiązuje, a pełnomocnik obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę, nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

Zapamiętaj!

Dyrektor może ustanowić innego pełnomocnika tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa udzielonego przez wójta, burmistrz lub prezydent miasta (art. 106 Kc)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148).
  • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).
  • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkolaszkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055).

Bożena Winczewska
Ekspert Portalu Oświatowego
www.portaloswiatowy.pl

 

Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: redakcja@bolec.info.

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).


Pokaż/ukryj komentowany tekst

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1

~Niebieskofioletowy Bratek   17 stycznia 2020r. o 22:45

~Niebieskofioletowy Bratek

Postów:

O jakich wy wycieczkach szkolnych piszecie?! Organizowanie wycieczek szkolnych nie należy do zakresu obowiązków nauczycieli. To rodzice mają pokazywać dziecku świat. Nauczyciel pracuje w szkole. Niech rodzic weźmie sobie 30 cudzych dzieci i weźmie za nie odpowiedzialność prawną (kryminał w razie wypadku). Są jacyś chętni? Nie? To nie oczekujcie, ze nauczyciel nadstawi własnego karku dla uciechy nieposłusznych i robiących co chcą dzieci.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Perłowoszara Lilia   18 stycznia 2020r. o 10:13

~Perłowoszara Lilia

Postów:

Po co nam /czytelnikom/ taka wiedza?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Stalowy Niecierpek   18 stycznia 2020r. o 10:20

~~Stalowy Niecierpek

Postów:

odpal działkę a my ci przystawimy bumagę.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Błękitny Winnik   20 stycznia 2020r. o 8:39

~~Błękitny Winnik

Postów:

~Perłowoszara Lilia napisał(a): Po co nam /czytelnikom/ taka wiedza?


Kij w mrowisko
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1

reklama Zapraszamy
Święto Ceramiki z Zakładami Ceramicznymi "BOLESŁAWIEC" (19-23.08.2020r.) - ZAPRASZAMY!
Trwają przygotowania do Święta Ceramiki Trwają przygotowania do Święta Ceramiki

Bolesławieckie Święto Ceramiki już od 19 sierpnia.