ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4703, 19 września 2020r.
zaloguj się
zarejestruj się
reklama Żabka zaprasza!
reklama

BolecFORUM Rozpocznij nowy temat
ROZPOCZNIJ NOWY TEMAT
reklama

reklama

BolecForum


Zgłoszenie treści posta do moderacji

Zgłaszający:

Temat dyskusji: Hotspot Bolesławiec dostęp do stron

Treść posta:
IV. Ograniczenia techniczne w świadczeniu usługi dostępu do sieci Internet
bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa
Niezależnie od wybranego przez JST modelu działalności, która podlega pod regulację wskazaną
w art. 7 Ustawy, funkcjonalność oferowanej usługi powinna zostać ograniczona w taki sposób, aby
nie była ona substytutem usługi dostępnej u działających na rynku przedsiębiorców
telekomunikacyjnych. Usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub za opłatę niższą niż
cena rynkowa nie powinna zastępować komercyjnych usług oferowanych na rynku. Powinna ona
umożliwiać dostęp do podstawowych funkcjonalności sieci Internet.
Rekomendowane przez Prezesa UKE podstawowe warunki techniczne świadczenia usługi dostępu
do Internetu bez pobierania opłat lub za opłatę niższą niż cena rynkowa, z zastrzeżeniem
indywidualnego podejścia uzasadnionego sytuacją na poszczególnych rynkach lokalnych,
przedstawiają się następująco:
1. Wysyłanie i odbieranie danych z maksymalną prędkością połączenia, w przypadku usługi
bezpłatnej – nie więcej niż 512 kbit/s.
W odniesieniu do usługi płatnej – prędkość połączenia przy określonych cenach proponowana jest
przez JST i podlega zatwierdzeniu w decyzji przez Prezesa UKE.
2. Czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie będzie dłuższy niż 45 minut, przy
czym przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie będzie krótsza niż 15 minut. Ograniczenie
połączenia dotyczyć będzie:
a. urządzenia końcowego lub
b. użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany.10
W przypadku dostępu odpłatnego czas jednorazowej sesji określany jest przez Prezesa UKE
indywidualnie w zależności od poziomu obniżki opłaty w stosunku do ceny rynkowej.
3. Miesięczny limit transferu danych, ustalany jest w przypadku dostępu bezpłatnego – nie więcej
niż 750 MB dla użytkownika.
4. Przyznanie użytkownikowi lub urządzeniu końcowemu indywidualnego kodu dostępu do sieci
Internet w celu rozliczania ograniczeń.
Rejestracja użytkowników i haseł dostępu
Rejestracja musi umożliwiać jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika końcowego lub jego
urządzenia końcowego w celu przyznania i rozliczania ww. ograniczeń. Weryfikacja użytkowników
może odbywać się w szczególności poprzez:
 kod dostępu przesyłany w formie wiadomości tekstowej SMS (dla turystów i użytkowników
mobilnych),
 rejestrację użytkownika (w urzędzie gminy, poprzez formularz itp.).

V. Hotspoty w miejscach publicznych oraz świadczenie przez JST usług
telekomunikacyjnych na potrzeby organów administracji publicznej,
państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych
podmiotów publicznych
Popularną formą zapewniania Internetu przez JST jest instalacja hotspotów, które swoim zasięgiem
obejmują miejsca publiczne2
. Generalnie usługa ta nie zapewnia dostępu do Internetu w pełni
porównywalnego do tego, jakim się cieszą abonenci przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ani pod
względem funkcjonalności, ani dostępności i zasięgu terytorialnego. Użytkownicy hotspotów mają
dostęp do Internetu tylko w miejscach, w których zlokalizowano punkty dostępu. W celu
skorzystania z usług internetowych muszą zatem udać się do wybranej lokalizacji.
Prezes UKE pozytywnie ocenia budowę przez JST hotspotów, z których można skorzystać
w miejscach publicznych. W przypadku usług telekomunikacyjnych świadczonych przez JST
za pomocą hotspotów, tylko i wyłącznie w miejscach publicznych (bez możliwości korzystania
z usług w miejscu zamieszkania mieszkańców), nie będzie miała zastosowania przesłanka,
że działalność ta może być wykonywana, jeżeli nie jest zaspokojone zapotrzebowanie
użytkowników końcowych, w zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych oraz że działalność
taka musi być proporcjonalna i niedyskryminująca.
JST planująca świadczyć usługę dostępu do Internetu za pomocą hotspotów w miejscach
publicznych jest zobowiązana uzyskać zgodę Prezesa UKE, o której mowa w art. 7 ust. 1
Ustawy.
Wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Prezesa UKE, JST powinna przedstawić informacje,
które są niezbędne do przygotowania projektu rozstrzygnięcia w sprawie, tj.: dokładny opis
wykonywanej/planowanej działalności wraz mapami lokalizacyjnymi hotspotów (ich dokładną
liczbą, zasięgiem, określenie czy zasięg obejmuje budynki mieszkalne i jaki procent mieszkańców
ma możliwość korzystania z dostępu do Internetu zapewnianego przez JST w swoim miejscu
zamieszkania) oraz jakie ograniczenia techniczne JST proponuje wprowadzić dla tej usługi.
Działania w tym zakresie powinny zostać poprzedzone zbadaniem lokalnego rynku
telekomunikacyjnego oraz konsultacjami z lokalnymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.
Wyniki tych konsultacji powinny zostać przekazane Prezesowi UKE wraz z wnioskiem o wyrażenie
2
Pod pojęciem miejsca publicznego należy rozumieć określony obszar dostępny dla ogółu ludności, w szczególności place miejskie,
budynki użyteczności publicznej (urzędy, muzea, szkoły, dworce), place uniwersyteckie, aleje, parki.

Powód zgłoszenia:
Przepisz kod z obrazkareklama Zapraszamy
Święto Ceramiki NA ŻYWO z Zakładami Ceramicznymi "BOLESŁAWIEC" (19-23.08.2020r.)
"W samo południe" - gościem Wiesław Ogrodnik

Dziś o 12:00 wydanie specjalne programu Bernarda Łętowskiego.