Portal nr 1 w powiecie bolesławieckim
REKLAMA Oferta edukacyjna szkół powiatu bolesławieckiego
BolecFORUM Nowy temat

Gmina Gromadka

~~oprych niezalogowany
11 min. temu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Gromadka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Referent ds. drogownictwa i ewidencji działalności gospodarczej
1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Gromadce , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9 , 59-706 Gromadka
2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Stanowisko ds. drogownictwa i ewidencji działalności gospodarczej , w pełnym wymiarze czasu pracy.
Przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku objętym naborem: od 17 czerwca 2024 r.
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym.
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) korzysta z pełni praw publicznych;
d) posiada nieposzlakowaną opinię;
e) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
g) posiada wykształcenie: minimum średnie. preferowane wyższe o profilu administracyjnym lub technicznym
II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym.,
a)znajomość przepisów prawnych, w szczególności:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
b) znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych;
c) umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych;
d) komunikatywność;
e) umiejętność planowania i organizacji pracy;
f) posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, dokładność i odpowiedzialność.
4. Wskazanie zakresu zadań (czynności) wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
2
Do zadań stanowiska ds. drogownictwa i ewidencji działalności gospodarczej należy:
- ewidencjonowanie oraz udzielanie informacji o przedsiębiorcach w oparciu o baze CEIDG,
- prowadzenie rejestru gospodarstw agroturystycznych i obiektów hotelowych,
- prowadzenie postępowań i wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych ,
- wydawanie i cofanie stałych oraz jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wykonywanie obowiązków związanych z zarządzaniem drogami gminnymi ( publicznymi i wewnętrznymi )
- sporządzanie projektów umów z najemcami gminnych lokali socjalnych o komunalnych
5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:
a) stanowisko pracy zlokalizowane jest na piętrze budynku Urzędu Gminy w Gromadce
b) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy;
c) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gromadce ;
d) praca administracyjno-biurowa; praca w terenie
e) obsługa pakietu MS Office (Word, Excel)
f) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, laminarka);
g) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
h) oświetlenie naturalne i sztuczne;
i) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe;
j) miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy);
k) wykonywanie zadań pod presją czasu.
6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
7. Informacje dodatkowe:
Nabór na stanowisko odbędzie się na podstawie oceny spełnienia kryteriów formalnych naboru oraz rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej sprawdzenie wiedzy z przepisów prawnych wymienionych w ogłoszeniu oraz predyspozycji i przydatności kandydata na stanowisku urzędniczym.
8. Wskazanie wymaganych dokumentów:
1) Dokumenty niezbędne:
a) list motywacyjny;
b) CV z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
c) kserokopia dokumentu/dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia;
e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
f) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3
g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia zezwalającym na zatrudnienie na stanowisku ds. drogownictwa i ewidencji działalności gospodarczej
k) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
2) Dokumenty dodatkowe:
Kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności związane ze stanowiskiem (certyfikaty, zaświadczenia).
9. Informacje dodatkowe:
Nabór na stanowisko odbędzie się dwuetapowo, tj.
- I etap - analiza dokumentów aplikacyjnych i ocena spełnienia warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
- II etap – ocena merytoryczna złożonych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę będzie podlegał obowiązkowo badaniom lekarskim.
10. Termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gromadce , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9 ; 59-706 Gromadka, w sekretariacie , w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. drogownictwa i ewidencji działalności gospodarczej ”, w terminie do 7 czerwca 2024 roku do godziny 15.00. W przypadku przekazania dokumentów za pośrednictwem placówki pocztowej/firmy kurierskiej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Gromadce .
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niespełniające wymogów niniejszego ogłoszenia lub niekompletne zostaną odrzucone i nie będą zwracane .
11. Dodatkowe informacje o naborze:
a) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
b) informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gromadce pod adresem www.bip.gromadka.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy w Gromadce
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
Wypowiedz się:
Jeśli zostawisz to pole puste przypiszemy Ci losową ksywę.
Publikacja czyichś danych osobowych bez zezwolenia czy użycie zwrotów obraźliwych podlega odpowiedzialności karnej i będzie skutkować przekazaniem danych publikującego organom ścigania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bolec.Info nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi, a osoba zamieszczająca wypowiedź może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i cywilną. Bolec.Info zastrzega sobie prawo do moderowania wszystkich opublikowanych wypowiedzi, jednak nie bierze na siebie takiego obowiązku. Pamiętaj, że dodając zdjęcie deklarujesz, że jesteś jego autorem i przekazujesz Wydawcy Bolec.Info prawa do jego publikacji i udostępniania. Umieszczając cudze zdjęcia możesz złamać prawo autorskie. Bolec.Info nie ponosi odpowiedzialności za publikowane zdjęcia.
REKLAMA Praca dla Ciebie