ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4668, 15 sierpnia 2020r.
zaloguj się
zarejestruj się
reklama Zapraszamy
reklama Mrowka zaprasza
reklama

BolecFORUM Rozpocznij nowy temat
ROZPOCZNIJ NOWY TEMAT
reklama

reklama

BolecForum


BolecSzort30 listopada 2019r. godz. 09:13, odsłon: 3723, Kazimierz Marczewski
-Prawdziwym wsparciem i promocją rodziny będzie rozwój oświaty - piszą radni klubu Skuteczni i Razem
Bolesławiec - Informacje: Tak dla rodziny, nie dla dyskryminacji Ratusz po remoncie (fot. UM NOwogrodziec)

Na ostatniej sesji  Głosami Radnych klubu Skutecznie i Razem Rada Miejska w Nowogrodźcu odrzuciła wniosek burmistrza Nowogrodźca o przyjęciu Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Poniżej prezentujemy stanowisko w tej sprawie klubu radnych Skutecznie i Razem.

 Dokument, który w założeniach ma wspierać i chronić rodzinę, w rzeczywistości wymierzony jest w część z nich. Dokument dyskryminuje rodziny niepełne, w których z różnych względów matka bądź ojciec samodzielnie wychowuje dzieci.

Na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu radni procedowali projekt uchwały przyjmującej przez Gminę Nowogrodziec Samorządową Kartę Praw Rodzin. Inicjatywę w sprawie przystąpienia do programu przedstawił Burmistrz Nowogrodźca.

Głosami Radnych klubu Skutecznie i Razem Rada Miejska zdecydowała odrzucić projekt uchwały. Powodów takiej decyzji jest kilka. Brak wcześniejszych szerszych uzgodnień projektu, m.in. nie został on skonsultowany ani z Radami Rodziców przy szkołach podstawowych, których zdanie i rola paradoksalnie jest w tekście projektu mocno podkreślona, ani z radami pedagogicznymi.

Ponadto tryb zwołania sesji, czyli na wniosek Burmistrza, nie pozwalał na skierowanie tego projektu do komisji i poświęcenia konsultacjom dłuższego czasu.

Jednak najważniejszym i decydującym argumentem jest dyskryminujący charakter dokumentu. W swoich założeniach ten ideologiczny tekst podkreśla wiodącą rolę rodziny – pełnej rodziny, jej integralność stawiając na równi z konstytucyjnym porządkiem prawnym, a może wyżej. W swej treści dyskryminuje rodziny niepełne, w których z różnych względów matka bądź ojciec samodzielnie wychowuje dzieci.

W związku z tymi wątpliwościami, pomimo wielu zapisów karty, z którymi się zgadzamy, zdecydowaliśmy się ją odrzucić. Samorząd ma wystarczająco wiele problemów, z którymi musi uporać się w najbliższej i dalszej przyszłości. Prawdziwym wsparciem i promocją rodziny będzie rozwój oświaty: nowe miejsca w przedszkolach, odpowiednia baza lokalowa i wsparcie dzieci i rodziców w ich problemach.

Nie ma potrzeby na poziomie gminy wchodzić w ideologiczne utarczki na wzór Warszawy.

Radni klubu Skuteczni i Razem

 

Poniżej odrzucona w przez Radę Miejską Samorządowa Karta Praw Rodzin

I. PRAWA RODZICÓW I DOBRO DZIECKA W SZKOLE ORAZ PRZEDSZKOLU

Konstytucyjna zasada pomocniczości „umacniająca uprawnienia obywateli i ich wspólnot” odniesiona do podstawowej wspólnoty obywateli i komórki społecznej, jaką jest rodzina, jest konkretyzowana w konstytucyjnym prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Zadaniem instytucji oświaty jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny w sposób, który nie koliduje z konstytucyjnymi prawami rodziców (art. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe Rolą oświaty nie jest zastępowanie wychowania rodzinnego. Niestety w praktyce nawet ustawowo gwarantowane prawa rodziców są bardzo często ignorowane w toku wychowania szkolnego i przedszkolnego.

Dlatego konieczne jest przyjęcie przez samorządy „Kodeksu dobrych praktyk” zawierającego zbiór wzorcowych rozwiązań pokazujących, jak praca wychowawcza szkół może zostać zorganizowana w oparciu o zasadę ich pomocniczości wychowawczej wobec rodziny. Chociaż dokument taki nie będzie miał wiążącego charakteru, może w zasadniczy sposób wpłynąć na budowę kultury organizacyjnej szkół prowadzonych przez samorząd.

W szkołach samorządowych muszą być przestrzegane ustawowe prawa rodziców, w tym w szczególności wymóg respektowania kompetencji rady rodziców do uchwalenia programu profilaktyczno-wychowawczego oraz na podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi i wymóg każdorazowego uzyskania zgody rodzica na udział dziecka w zajęciach nieobowiązkowych. Ponadto, właściwą praktyką jest umożliwienie rodzicom aktywnego włączenia się w te procesy, w tym w aspekcie merytorycznym.

Zapewnienie rodzicom możliwości weryfikacji zewnętrznych organizacji oraz materiałów używanych podczas prowadzonych przez nie zajęć nieobowiązkowych powinno następować na dwóch poziomach: zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, poprzez radę rodziców. Dobrą praktyką jest udostępnienie informacji zawierającej nie tylko nazwę, ale też program zajęć oraz profil takiej organizacji każdemu rodzicowi z osobna, w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią tych dokumentów przed zapisaniem na zajęcia. Podobny mechanizm powinien zostać zastosowany wobec wszystkich innych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły lub placówki, które wykraczają poza podstawę programową lub dotyczą zagadnień objętych podstawą programową wychowania do życia w rodzinie, w tym realizowanych w ramach grantów ze środków publicznych.

Dobrą praktyką jest także informowanie przez szkołę rodziców o przysługujących im uprawnieniach, nawet, jeśli taki obowiązek nie wynika wprost z ustawy.

Samorząd prowadzący szkołę powinien również publicznie udostępnić informacje o współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, podając je w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Wskazać trzeba przynajmniej nazwy organizacji, na działalność których wydał zgodę dyrektor, oraz określić, jaki jest charakter ich aktywności. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice będą dysponować wiedzą o funkcjonowaniu szkoły jeszcze przed podjęciem decyzji o powierzeniu jej zadań z zakresu wychowania dziecka.

 

II. PRAWA RODZIN W POLITYCE SPOŁECZNEJ GMINY

 

                Instrumenty polityki społecznej prowadzonej przez gminę powinny być tworzone z uwzględnieniem kontekstu praw rodziny, jej autonomii i tożsamości.

Programy współpracy z organizacjami społecznymi powinny uwzględniać zasadę wzmacniania rodziny i małżeństwa oraz wykluczać finansowanie projektów, które godzą w te wartości. Konieczne jest w szczególności wyłączenie możliwości przeznaczania środków publicznych i mienia publicznego na projekty podważające konstytucyjną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny lub autonomię rodziny. Także regulaminy samorządowych konkursów dla organizacji społecznych powinny zostać uzupełnione o standardy wzmacniające rodzinę i małżeństwo oraz wykluczające przeznaczanie środków na działania podważające konstytucyjne fundamenty prawa rodzinnego lub godzące w prawa obywateli.

Samorządowe programy profilaktyczne, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy i pomoc jej ofiarom, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz realizację celów polityki zdrowotnej, powinny uwzględniać zasadę poszanowania integralności rodziny, która może zostać uchylona tylko w sytuacjach wyjątkowych, jak zagrożenie życia lub zdrowia jej członków. Tylko w ten sposób uda się uniknąć patologicznych sytuacji, gdy dochodzi do nieproporcjonalnej ingerencji w życie rodzin, w tym nawet odbierania dzieci, która nie jest uzasadniona jakimikolwiek poważnymi przesłankami.

Konieczne jest także wykluczenie prawnej dyskryminacji małżeństw i wychowywanych przez nie dzieci w polityce społecznej samorządu. Zbyt często dochodzi do sytuacji, gdy fakt pozostawania przez rodziców w związku małżeńskim negatywnie wpływa na sytuację dziecka. Dotyczy to w szczególności dostępu do usług i świadczeń oferowanych przez samorząd, których przyznanie jest uwarunkowane złożeniem oświadczenia o statusie samotnego rodzica. Już samo urealnienie tego rodzaju oświadczeń poprzez wprowadzenie znanego w polskim systemie prawnym wymogu, by samotny rodzic przedłożył orzeczenie zasądzające alimenty, może wyeliminować korzystanie z tego przywileju przez osoby nieuprawnione oraz zasadniczo ograniczyć skalę dyskryminacji małżeństw.

Ważnym elementem polityki społecznej prowadzonej przez gminę powinno być także stworzenie rozwiązań umożliwiających rodzicom wybór pomiędzy różnymi formami opieki nad najmłodszymi dziećmi. Organy samorządu powinny wprowadzić mechanizmy, które ułatwią rodzicom najmłodszych dzieci wybór pomiędzy opieką domową, instytucjonalną opieką kolektywną i innymi formami opieki nad dzieckiem, pozwalając na realizację zróżnicowanych potrzeb, jakie mają różne grupy rodziców i dzieci. Rozwiązania takie stanowiłby także udogodnienie dla rodziców, których dzieci nie mogą̨ korzystać z opieki kolektywnej. 

Rzeczywiste działanie organów samorządu terytorialnego jest uzależnione nie tylko od obowiązujących norm prawnych, ale także od przygotowania i wiedzy urzędników. Dlatego ważne jest przeszkolenie nauczycieli oraz urzędników, w tym pracowników ośrodków pomocy społecznej, w zakresie autonomii i prawnej tożsamości rodziny, praw rodziców oraz dobra dziecka. Uczestnikom szkoleń powinna zostać przekazana rzetelna i wolna od ideologii wiedza o obowiązującym prawie oraz o skutecznych metodach przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym, w tym przemocy, uzależnieniom i innym dysfunkcjom, które mogą występować w gospodarstwach domowych i w przestrzeni publicznej. Chociaż badania empiryczne jednoznacznie potwierdzają, że silne więzi rodzinne skutecznie chronią przed przemocą, na wielu prowadzonych dotychczas szkoleniach ta podstawowa wiedza była podważana.

 

III. PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK DOTYCZĄCYCH PRAW RODZIN W BIZNESIE

 

                Dobre praktyki dotyczące praw rodziny powinny być promowane także w sektorze prywatnym. Samorząd powinien poprzeć programy certyfikacji przedsiębiorców, którzy przyjęli rozwiązania sprzyjające rodzinie. Może to nastąpić zarówno poprzez program certyfikujący rozwiązania adresowane do konsumentów, w tym zniżki dedykowane rodzinom czy udogodnienia dla rodzin z dziećmi, jak i program obejmujący dobre praktyki dotyczące sytuacji pracowników będących rodzicami.

 

IV. MONITOROWANIE I EGZEKWOWANIE PRAW RODZIN

 

                Dla realizacji praw rodziny kluczowe jest stworzenie skutecznych mechanizmów pozwalających na ich egzekwowanie.  

Aby prawidłowo realizować na poziomie samorządowym prawa rodzin, konieczne jest powołanie Rzecznika Praw Rodziny oraz stworzenie samorządowego systemu zgłaszania naruszeń praw rodziny. Rzecznik powinien monitorować przestrzeganie praw rodziny przez instytucje samorządowe, w tym szkoły, oraz interweniować w sytuacjach, gdy dochodzi do ich naruszenia. Rzecznik może prowadzić infolinię lub skrzynkę kontaktową umożliwiającą przesyłanie zgłoszeń.

 

V. TWORZENIE PRAWA PRZYJAZNEGO RODZINIE

 

                Znaczenie praw rodzin nie ogranicza się do rozwiązań, które są ujęte w niniejszej Karcie. Na sytuację rodziny wpływają bezpośrednio także akty prawne, których głównym przedmiotem regulacji jest inna problematyka.  

Dlatego przygotowanie każdego aktu prawa miejscowego powinno poprzedzać określenie, czy wpłynie on na sytuację rodzin oraz na zakres ich praw, w tym praw rodziców i praw dzieci – zgodnie z zasadą family mainstreaming. Jeśli ma to miejsce, każdorazowo należy dokonać wszechstronnej oceny skutków regulacji w tym zakresie. Niedopuszczalne jest w szczególności ograniczenie przez akt prawa miejscowego konstytucyjnych i ustawowych praw rodzin i ich członków.

 

Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: redakcja@bolec.info.

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).


Pokaż/ukryj komentowany tekst

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1 2 3 > >>

~Złocistożółta Iglica   30 listopada 2019r. o 9:19

~Złocistożółta Iglica

Postów:

I MAJĄ RACJĘ!
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Złocistorudy Brokuł   30 listopada 2019r. o 10:02

~Złocistorudy Brokuł

Postów:

Uchwała to normalność... przykre
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Jaskraworóżowy Przetacznik   30 listopada 2019r. o 11:05

~Jaskraworóżowy Przetacznik

Postów:

Czyli co, do tej pory nie było tak w gminie Nc, że trzeba przyjmować taką uchwałę?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Szmaragdowa Fuksja   30 listopada 2019r. o 11:44

~~Szmaragdowa Fuksja

Postów:

~Złocistorudy Brokuł napisał(a): Uchwała to normalność... przykre


A gdzie w uchwale wiodąca rola księdza i katechetów ? Uchwała to nienormalność...przykre
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Ceglastobrązowy Ubiorek   30 listopada 2019r. o 14:52

~~Ceglastobrązowy Ubiorek

Postów:

no to teraz będzie cud malina.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Płoworuda Ostróżka   30 listopada 2019r. o 15:19

~~Płoworuda Ostróżka

Postów:

Relich to człowiek który ne lubi konsultacji tylko zawsze dąży żeby jego było na wierzchu ,dobrze ,że radni opozycji zagięli mu rogi .
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Pozłocista Malwa   1 grudnia 2019r. o 9:45

~Pozłocista Malwa

Postów:

Jak zwykle redaktorzy biją pianę. Panie Marczewski proszę o szerszy ogląd sytuacji w poszczególnych miastach .Tam gdzie władzę sprawuje tzw. Koalicja i lewicowe partie tam zaczyna się promocją ideologiczne. Wchodzi do szkół przedszkoli gender, ogłupia się dzieci i rodziców tzw.LGBT i niszczy się prawdziwą komórkę społeczną jaką jest rodzina.Jeśli Pan tego nie wie bądź celowo nie widzi to współczuję. Żadna para gejów ani lesbijek nigdy nie będzie w stanie spłodzić potomstwa.Zostawmy gejów i lesbijki na wyspie to wymrą nie pozostawiając potomstwa. To że są rodziny niepełne wynika z różnych doświadczęści życiowych i to nie dyskryminuje nikogo.Mamy stać na straży rodziny założonej przez kobietę i mężczyznę a nie bronić i promować zboczenia wszelkiej maści .Dziecko to najdroższa istota która ma niezbywalne prawo do wychowywania przez ojca i matkę, bez względu na sytuację między rodzicami.Proszę przestać uprawiać ideologiczna, obrzydliwą propagandę. W jakim świecie Pan żyję i co Pan promuje? Jest Pan ojcem a może dziadkiem? Żal mi Pana .Czasami mam wrażenie że jest pan sfrustrowany człowiekiem który ma wiele sobie do zarzucenia lecz nie ma Pan odwagi to naprawić i brnie pan w fałsz i obłudę aby zagłuszyć własne sumienie.Judaszowskie srebrniki robią swoje.Szkoda .
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Zielonoszary Cyprysik   1 grudnia 2019r. o 9:56

~~Zielonoszary Cyprysik

Postów:

Czyli co? Radni pozwalają na wprowadzenie do naszej szkoły/ przedszkola promowania LGBT? Powiedźcie że to nieprawda.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1 2 3 > >>

reklama Mrowka zaprasza
Święto Ceramiki z Zakładami Ceramicznymi "BOLESŁAWIEC" (19-23.08.2020r.) - ZAPRASZAMY!
Trwają przygotowania do Święta Ceramiki Trwają przygotowania do Święta Ceramiki

Bolesławieckie Święto Ceramiki już od 19 sierpnia.