ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4658, 5 sierpnia 2020r.
zaloguj się
zarejestruj się
reklama

BolecFORUM Rozpocznij nowy temat
ROZPOCZNIJ NOWY TEMAT
reklama

reklama

BolecForum


10 stycznia 2020r. godz. 19:37, odsłon: 7758, UM Nowogrodziec/Bolec.info
Konieczność zweryfikowania prawidłowości uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.
Bolesławiec - Informacje: Oświadczenie Burmistrza Nowogrodźca Burmistrz Robert Relich (fot. Facebook Robert Relich)

Na stronie Urzędu Miejskiego Nowogrodźca 10 stycznia  ukazało się oświadczenie burmistrza Nowogrodźca poniżej:

W związku z koniecznością zweryfikowania prawidłowości uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec przez Radę Miejską w Nowogrodźcu na 2020 rok, której to kontroli dokona RIO we Wrocławiu, Burmistrz Nowogrodźca oświadcza, że do zakończenia postępowania nadzorczego będzie realizował tylko wydatki niezbędne dla ciągłości funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Urząd Miasta w związku z podjęciem uchwały budżetowej przestawił swoje stanowisko w artykule pt. Na złość VETO

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca: „Doceniam szczerość wypowiedzi Radnego Krzysztofa Durdy, Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, który oznajmił, że część zadań inwestycyjnych została przez Klub Radnych Skutecznie i Razem skreślona na złość Burmistrzowi Nowogrodźca i pozostałym Radnym”.

 

W dniu 8 stycznia 2020 roku odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, której głównym punktem było podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2020.

Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, w wyniku wcześniejszych prac Komisji, dokonali wielu zmian w przedłożonym przez Burmistrza Roberta Relicha projekcie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok. Należy podkreślić, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pomimo punktu pracy komisji, nie analizowała wniosków do budżetu złożonych przez Mieszkańców, Dyrektorów szkół i td.

Działania Burmistrza Nowogrodźca ukierunkowane są na systematyczny rozwój i inwestycje w drogi, oświetlenie uliczne oraz kanalizację sanitarną i deszczową. Mając na celu podniesienie standardu życia Mieszkańców Gminy Nowogrodziec poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie, Burmistrz Robert Relich zaplanował i przedłożył Radzie Miejskiej kolejne propozycje inwestycji w 2020 roku.

W projekcie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok znalazły się następujące drogi do budowy lub przebudowy w technologii asfaltowej oraz chodnik w Zebrzydowej, w tym:

- Nowogrodziec: ul. Grabowa, Sosnowa i Osikowa, ul. Moniuszki;

- Wykroty: ul. Parkowa, Polna oraz droga w Specjalnej Strefie Ekonomicznej prowadząca do nowobudowanej firmy;

- Zagajnik: ul. Leśna;

- Godzieszów: II etap drogi położonej na dz. nr 522, łączącej Gierałtów z Godzieszowem i węzłem autostrady A4.

W Wykrotach realizowana jest inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej, która kończy zadanie inwestycyjne w aglomeracji Nowogrodźca. Uzyskamy po zakończeniu zadania 100 % obszaru zagospodarowania inwestycyjnego z środków Funduszu Spójności UE. Wielkość nakładów inwestycyjnych to kwota blisko 16 mln zł.

Planowanym zadaniem budowy kanalizacji sanitarnej jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościszowie za kwotę blisko 1 mln zł, oczekujemy na decyzję o dofinansowaniu zadania w ramach programu PROW z UMWD. 

Propozycje inwestycyjne Burmistrza Roberta Relicha objęły również zadania dotyczące bezpieczeństwa Mieszkańców i ruchu drogowego, jak budowa oświetlenia drogowego LED w gminie. W 2020 roku planowana jest rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowogrodziec w miejscowościach:

-          Nowogrodziec na ulicach Nowogrodzka, (droga boczna), Kolejowa , Szkolna i 1 Maja  budowa 65 słupów  wraz z oprawami;

-          Gościszów – budowa 24 słupów wraz z oprawami;

-          Milików – budowa 13 słupów wraz z oprawami;

-          Gierałtów – budowa 15 słupów wraz z oprawami;

-          Kierżno – budowa 16 słupów wraz z oprawami;

-          Zebrzydowa – budowa 13 słupów wraz z oprawami;

-          Nowa Wieś – budowa 32 słupów  wraz z oprawami.

Łączna wartość planowanej przez Burmistrza Roberta Relicha inwestycji oświetleniowej wyniesie blisko 1,5 mln złotych.

Planem objęte były również przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Asnyka i Kolejowej w Nowogrodźcu, rozbudowa sieci światłowodowej (monitoring wizyjny) w Nowogrodźcu, renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu i wiele innych zadań inwestycyjnych.

Należy podkreślić, że środki na realizację zadań inwestycyjnych są efektem pozyskania nowego inwestora do strefy ekonomicznej i wynikiem sukcesu Burmistrza Nowogrodźca.

Bardzo ważnym zadaniem oczekiwanym przez Mieszkańców Gierałtowa jest rozbudowa budynku na cmentarzu komunalnym. Na wniosek Tadeusza Karasiewicza z Klubu Radnych Skutecznie i Razem inwestycja została odrzucona na rzecz nowej, drugiej świetlicy w Gościszowie.

Świetlice w Gościszowie i Parzycach to wydatki kilku milionów złotych, na które brakuje obecnie pieniędzy. Nie sposób kosztem chodnika i budynku na cmentarzu za 250 tysięcy złotych za jedno zadanie zrealizować cel, który jedynie w konsekwencji pozbawi szans na realizację ważnego z uwagi na bezpieczeństwo pieszych, dzieci w drodze do szkoły, żałobników idących w kondukcie z kościoła na cmentarz.

Radny Krzysztof Durda z Klubu Radnych Skutecznie i Razem zawnioskował o rezygnację z budowy chodnika w Zebrzydowej z mozliwością współfinansowania Marszałka Województwa Dolnośląskiego na rzecz budowy świetlicy w Parzycach. Należy podkreślić, że droga do szkoły w Nowej Wsi jest niebezpieczna, a Rodzice dzieci są zaniepokojeni tą inicjatywą.

Radny Łukasz Izydorczyk z Klubu Radnych Skutecznie i Razem wnioskował o rezygnację z budowy drogi przy ul. S. Moniuszki na rzecz remontu dróg przy ul. Leśnej i Lubańskiej w Nowogrodźcu. Trudno określić przesłanki wniosku, który został zgłoszony.

Podczas XX Sesji Rady Miejskiej Radny Kamil Różnicki z Klubu Radnych Skutecznie i Razem również zgłosił wniosek do zmiany budżetu w sprawie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczania stref zakażeń chemicznych dla OSP Nowogrodziec w kwocie 300.000,00 złotych. Wniosek ten narusza ustawowe przepisy procedury uchwalania budżetu.

Przedstawiamy Państwu informacje o treści wniosków złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Roberta Relicha projektu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2019 roku przedstawiła zbiorczą opinię Komisji:

Wniosek 1

Zwiększenie dotacji celowej z budżetu jst w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 258.000 zł (dz. 926 rozdz. 92605 par. 2360), źródło finansowania: dz. 754 rozdz. 75416 par. 6060 – zakup samochodu służbowego.

Wniosek 2

Zwiększenie środków na gminny program ochrony zabytków: 100.000 zł, źródło finansowania: rezerwa inwestycyjna.

Wniosek 3

Wprowadzenie do budżetu zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Parzycach” – środki w wysokości 250.000 zł z działu 600 rozdział 60013 par. 6300 „Budowa chodnika w Zebrzydowej przy drodze wojewódzkiej nr 357”.

Wniosek 4

Wprowadzenie do budżetu zadania „Budowa drogi przy ul. Lubańskiej dz. nr 407/2, 506/5 obr. 4” – środki w wysokości 50.000 zł z działu 600 rozdział 60017 par. 6005 „Budowa drogi przy ul. S. Moniuszki w Nowogrodźcu” oraz 100.000 zł z działu 600 rozdział 60017 par. 6005 „Budowa drogi przy ul. S. Moniuszki w Nowogrodźcu” na zadanie „Budowa drogi przy ul. Leśnej w Nowogrodźcu”.

Wniosek 5

Wprowadzenie do budżetu zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie ” – środki w wysokości 250.000 zł z działu 710 rozdział 71035 par. 6050 „Rozbudowa budynku gospodarczego na cmentarzu w Gierałtowie”.

Opinia Komisji

Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 r. wraz z wyżej wymienionymi, przegłosowanymi wnioskami od nr1 do nr5.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, odniósł się do wniosków przedstawionych przez  Radnych podczas XX Sesji Rady Miejskiej:

na podstawie Uchwały nr LXV/450/10 RM z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowogrodziec, paragrafu 5 pkt. 5,6 i paragrafu 6 pkt. 4 przedstawiam stanowisko w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetowej z dnia 23 grudnia 2019 roku   (WAP.0012-2.9.2019.BR).

„Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na posiedzeniu dnia 23.12.2019r. podjęła uchwałę opiniującą projekt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec, przedłożony przez Burmistrza Nowogrodźca, pozytywnie.

Decyzję Komisji Budżetowej przyjmuję z satysfakcją i wyrażam zaufanie, że Radni zapoznali się z całością dokumentu i będą wspierać Burmistrza Nowogrodźca w realizacji celów i zadań w nim zawartych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Przedstawiam stanowisko Burmistrza Nowogrodźca do wniosków przyjętych przez Komisję Budżetową Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na posiedzeniu dnia 23.12.2019 roku w następującej kolejności:

Wniosek nr 1

Na podstawie Uchwały nr XVIII/123/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 wysokość planowanych środków na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacji pozarządowymi została określona w paragrafie 9 w kwocie 250 000 zł.

W paragrafie 7, określającym priorytety w realizacji zadań publicznych czytamy w punkcie 5 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: a) upowszechnianie i promocję kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych, b) wspieranie działalności klubów sportowych, c) prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, d) organizację imprez sportowych i rekreacyjnych promujących gminę, e) współpracę międzynarodową w zakresie kultury fizycznej, f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwach, g) działania z zakresu utrzymania gminnych obiektów sportowych. Projekt uchwały w ramach konsultacji społecznych został przyjęty bez uwag pomimo możliwości czynnego udziału organizacji pozarządowych.

Należy podkreślić, że w ubiegłym roku w świadomości mieszkańców po konflikcie wokół Gminnej Akademii Piłkarskiej odebrałem liczne głosy postulujące zmianę polegającą na dofinansowaniu przez samorząd innych dyscyplin sportu z zachowaniem proporcji.

Dnia 16.12.2019 r. na posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej na podstawie wypowiedzi Pana Mirosława Mielnika, Radnego: cytuję „…że trener pół roku pracuje za darmo …” uzasadniającej między innymi zwiększenie środków budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego do kwoty 258 000 zł, nie znajduję podstawy formalnej i merytorycznej do przyjęcia wniosku. Wniosek nie spełnia kryteriów opisanych w przywołanej w podstawie uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Rezygnacja z wymiany samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Nowogrodźcu przy stanie technicznym – przebieg 190 000 km, okres eksploatacji 12 lat przyczyni się do ograniczenia bezpieczeństwa publicznego. Niejednokrotnie samochód służbowy Straży Miejskiej jest udostępniany we współpracy z Komisariatem Policji w Nowogrodźcu do prowadzenia wspólnych patroli i służb. Należy podkreślić, że pracodawca ma obowiązek prawny zapewnić warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Na marginesie, przedstawiam  wysokość wynagrodzenia trenera w Klubie Piast Wykroty, które wyniosło w 2019 roku na podstawie umowy pomiędzy zarządem klubu a trenerem: 6.000 zł.

Wniosek nr 2

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych dnia 16.12.2019 r. przekazując uwagi do projektu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2020 w punkcie 5 zapisała: brak środków na gminny program ochrony zabytków. Ponieważ w projekcie budżetu zostały zaplanowane środki w kwocie 118 tysięcy złotych, Komisja nieprawidłowo sformułowała uwagę.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu dnia 23.12.2019 roku wnioskuje o zwiększenie środków na gminny program ochrony zabytków o 100 tysięcy złotych, wskazując rezerwę inwestycyjną. Ponieważ wniosek nie zawiera uzasadnienia, nie znajduję podstawy formalnej i merytorycznej do przyjęcia wniosku. Pomniejszenie rezerwy inwestycyjnej jest działaniem ograniczającym zdolność dysponowania środkami budżetu na inwestycje.

Wniosek nr 3

Zadanie pn. Budowa świetlicy w Parzycach nie zostało przyjęte do projektu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec z powodu braku wystarczających środków finansowych. Wartość inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego została określona na kwotę 2,8 mln zł. Na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych nie będzie możliwości ogłoszenia postępowania za kwotę 250 tysięcy złotych. Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jest wadliwy, nie znajduję podstawy formalnej i merytorycznej do przyjęcia wniosku. Wskazuję także na postanowienia przepisów prawa z ustawy o samorządzie gminnym, art. 60 i art. 233 ustawy o finansach publicznych.

Należy dodać, że rezygnacja ze współfinansowania dokończenia budowy chodnika w Zebrzydowej przy drodze wojewódzkiej nr 357 z Samorządem Województwa Dolnośląskiego jest szkodliwa społecznie. Trwają ustalenia związane z realizacją zadania pomiędzy Marszałkiem Województwa, Starostą Powiatu Bolesławieckiego i Burmistrzem Nowogrodźca, powiązane m.in. z zamianą dróg pomiędzy JST i zarządcami dróg.

Wniosek nr 4

Na podstawie przepisów prawa ustawy o samorządzie gminnym i statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec, komisje stałe Rady Miejskiej  opiniują projekt budżetu gminy i miasta Nowogrodziec. Komisja Petycji, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w terminie przewidzianym przepisami prawa nie odbyła posiedzenia i nie zaopiniowała projektu, nie sformułowała wniosków do budżetu. Ponieważ wnioski na podstawie petycji Mieszkańców, zamieszkałych przy ul. Lubańskiej i Leśnej w Nowogrodźcu były przedmiotem prac Komisji i uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu zasługują na uwzględnienie, ale z zachowaniem kolejności zadań inwestycyjnych. Wniosek Pana Łukasza Izydorczyka o rezygnacji z budowy drogi przy ul. S. Moniuszki zgłoszony podczas Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pomija słuszny interes publiczny Gminy i Miasta Nowogrodziec, polegający na intensywnej rozbudowie infrastruktury technicznej (drogowej), który ma przyczyniać się do zwiększenia liczebności Mieszkańców Nowogrodźca. Należy podkreślić, że samorząd osiągnął znaczące dochody ze sprzedaży działek budowlanych, stanowiących pierwotnie majątek Gminy. Reinwestycja w mienie komunalne w obszarze ul. S. Moniuszki jest celowa i uzasadniona, wynika z planów inwestycyjnych uprzednio przyjętych. Wniosek na podstawie oceny merytorycznej nie uwzględniony.

Odcinki dróg gminnych, m.in. jak potencjalny odcinek drogi przy ul. Lubańskiej może być zrealizowany z funduszu remontowego.

Wniosek nr 5

Zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie (sala bankietowo ślubna) nie zostało przyjęte z przyczyn formalnych do projektu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Prace projektowe zostały zawieszone w związku z konieczną zmianą w mpzp, na podstawie negatywnej oceny wniosku o pozwolenie na budowę przez Starostę Bolesławieckiego pod kątem zgodności celu inwestycyjnego z obecnie obowiązującym mpzp. Wartość inwestycji na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego została określona na kwotę 3,5 mln zł. Na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych nie będzie możliwości ogłoszenia postępowania za kwotę 250 tysięcy złotych. Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jest wadliwy, nie znajduję podstawy formalnej i merytorycznej do przyjęcia wniosku. Wskazuję także na postanowienia przepisów prawa z ustawy o samorządzie gminnym, art. 60 pkt. 4. i art. 233 ustawy o finansach publicznych.

Należy dodać, że rezygnacja z zadania Rozbudowy budynku gospodarczego na cmentarzu w Gierałtowie jest społecznie szkodliwa. Na podstawie wypowiedzi Pana Tadeusza Karasiewicza, na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu dnia 23.12.2019 r. cytuję : „…Pora najwyższa, żebyśmy zajęli się ludźmi żyjącymi i ich potrzebami, i nie czekać aż umrą …” do komentarza Pana Kazimierza Czerniaka, który podkreśla bezpieczeństwo ludzi uczestniczących w kondukcie pogrzebowym idących drogą powiatową  z kościoła w kierunku cmentarza komunalnego. Należy zadać pytanie Panu Radnemu z Gościszowa – Czy w kondukcie pogrzebowym za ciałem zmarłego idą ludzie żyjący, czy już pochowani za życia – nie mający potrzeb?

Na zakończenie pragnę przypomnieć, że Wojewoda Dolnośląski dnia 10.09.2019 roku zarządzeniem zastępczym stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Pana Krzysztofa Durdy, który decyzją klubu Skuteczni i Razem jest Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Wyrażam zaniepokojenie o ryzyko prawne, a w następstwie negatywne skutki prawne, które mogą wystąpić dla ciągłości funkcjonowania gminy przez działanie Klubu i ich mocodawcy.

Deklaruję współpracę z poszanowaniem interesu publicznego Gminy i jej Mieszkańców. Apeluję o odpowiedzialną rozwagę i postawę zasługującą na godne reprezentowanie organu stanowiącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. Dziękuje za wysłuchanie odpowiedzi na wnioski i proszę o przyjęcie przedłożonego projektu budżetu w głosowaniu przez Państwa Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.”

Niestety, ostatecznie na sesji budżetowej 8 stycznia 2020 roku Radni, dokonując licznych zmian w przedłożonym przez Burmistrza Roberta Relicha projekcie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec, podjęli uchwałę, która nie może spełniać oczekiwania Mieszkańców Zebrzydowej, Gierałtowa oraz innych miejscowości gminy.

Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: redakcja@bolec.info.

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).


Pokaż/ukryj komentowany tekst

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1 2 3 4 5 6 > >>

~Czerwonozłoty Tojeść   10 stycznia 2020r. o 21:45

~Czerwonozłoty Tojeść

Postów:

Panie Relich nie tak dawno chwalił się pan ,że umie współpracować z Radą czyżbyi to było nieprawdą?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Śliwkowy Rannik   10 stycznia 2020r. o 22:25

~~Śliwkowy Rannik

Postów:

Dlaczego pan wprowadza opinię publiczną w błąd .Radny Durda odwołał się od decyzji wojewody do Sądu Okręgowego i wyrok w jego sprawie jeszcze nie zapadł czyli nadal jest pełnoprawnym Radnym .
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Alabastrowy Chmiel   10 stycznia 2020r. o 22:25

~~Alabastrowy Chmiel

Postów:

W Gminie Nowogrodziec niedługo burmistrz wprowadzi godzinę policyjną (strażo-miejską).
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Zazieleniały Brokuł   10 stycznia 2020r. o 22:29

~~Zazieleniały Brokuł

Postów:

Ile lat mieszkańcy Zebrzydowej i radni starali się o chodnik i nie było wtedy siły, żeby powstał? Chodziło tamtędy jeszcze więcej dzieci, bo było gimnazjum w Nowej Wsi. Wtedy nie użalaliście się nad bezpieczeństwem niczyim. Teraz nagle larum grają, bo chodnika nie ma. Wstyd i manipulacja.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Śliwkowy Rannik   10 stycznia 2020r. o 22:32

~~Śliwkowy Rannik

Postów:

Tak to jest jak buduje sir nikomu nie potrzebne obskurne dzbanki to później nie ma pieniędzy na chodniki i oświetlenie .Proszę pokazać mi jedną wioskę w której jest skończone oświetlenie i chodnik przez całą wieś ?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Zazieleniały Brokuł   10 stycznia 2020r. o 22:33

~~Zazieleniały Brokuł

Postów:

"Świetlice w Gościszowie i Parzycach to wydatki kilku milionów złotych, na które brakuje obecnie pieniędzy."


To po co było pokazywać obrazki na ścianie w czasie kampanii wyborczej?
Wygląda na to, że radni realizują obietnice wyborcze burmistrza.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Alabastrowy Chmiel   10 stycznia 2020r. o 22:35

~~Alabastrowy Chmiel

Postów:

W Gminie Nowogrodziec niedługo burmistrz wprowadzi godzinę policyjną (strażo-miejską).
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Kasztanowy Rokitnik   10 stycznia 2020r. o 22:36

~Kasztanowy Rokitnik

Postów:

Prawda jest taka że głównie ci młodzi radni robią na złość burmistrzowi który chce dobrze dla mieszkańców.Zawsze myślałem że jak wejdą młodzi ludzie do rady to będzie dobrze a tu guzik prawda,muszą się jeszcze dużo uczyć jak dobrze rządzić i żyć w zgodzie z innymi ludźmi.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1 2 3 4 5 6 > >>

reklama Mrowka zaprasza
reklama Zapraszamy