ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4626, 4 lipca 2020r.
zaloguj się
zarejestruj się
reklama Zamek Kliczków zaprasza!
reklama Zapraszamy
reklama

BolecFORUM Rozpocznij nowy temat
ROZPOCZNIJ NOWY TEMAT
reklama

reklama

BolecForum


8 kwietnia 2019r. godz. 11:17, odsłon: 6728, Bolec.Info
Członkowie związku chcą publikacji porozumienia z rządem, ale również protestują.
Bolesławiec - Informacje: Oświadczenie nauczycielskiej Logo (fot. www.solidarnosc.org.pl)

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Instytucji Kultury w Powiecie Bolesławieckim przesłała do naszej redakcji Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania oraz porozumienie, które zostało podpisane wczoraj z rządem z prośbą o publikację tych dokumentów. 
Prośbę podpisali Zastępca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej, Michał Sobczyszyn oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej - Sławomir Zimniak

Prośby o publikację nie podpisała jej szefowa nauczycielskiej "Solidarności" w naszym mieście, Ewa Ołenicz-Bernacka, która strajkuje. 

- Nie podpisałam dlatego, że strajkuję i nie jestem obecna na posiedzeniu zarządu Komisji Międzyzakładowej. Strajkuję bo solidaryzuję się z moimi koleżankami i kolegami - mówi Ewa Ołenicz-Bernacka. - Porozumienie zawarte z "Solidarnością" to jest jakiś kompromis, ale nie można na tym poprzestać. W tym strajku, w którym uczestniczę nie chodzi tylko o pieniądze, o nie chodzi najmniej. To są kwestie oceny pracy nauczyciela, czasu trwania stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego a także prestiżu zawodu. Czujemy się grupą zawodową pomijaną przez różnego rodzaju władze. Jesteśmy grupą której ani rząd, ani społeczeństwo nie szanuje. Walczymy o to, aby być wreszcie zauważonymi. Chodzi nam także o to jak wygląda reforma oświaty, która szkodzi szkole i jest przeprowadzana za szybko i bez dyskusji społecznej. Nie wykorzystano dorobku okresu, w którym działały gimnazja. Mądra władza powinna przyjrzeć się temu, co było dobre w tym systemie. Może ten strajk będzie punktem wyjścia do bardzo poważnej dyskusji na temat kształtu oświaty w Polsce. 

"Solidarność" nie przystąpiła do strajku, dzięki czemu na przykład w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu normalnie odbywają się zajęcia, choć wielu nauczycieli będących członkami organizacji popiera obecny strajk. Wielu uczniów jednak do szkół nie dotarło.

Oto treść oświadczenia nadesłanego przez "Solidarność":

"Warszawa, 7 kwietnia 2019 r.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” informuje, że dzisiaj (7 kwietnia) o godz. 22.30 zespół negocjacyjny KSOiW podpisał z rządem porozumienie dotyczące postulatównaszego Związku. Rząd zgodził się na 15 proc. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w tym roku,zmianę systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 r. (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej), powrót do przepisów dotyczących oceny pracy sprzed września 2018 r., skrócenie ścieżki awansu zawodowego, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł oraz przyznanie tzw. godzin do dyspozycjidyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny „karciane”.

Stanowczo dementujemy pogłoski, które publikowane są na portalach społecznościowych,że KSOiW NSZZ „Solidarność” zgodziła się na zwiększenie nauczycielom pensum oraz zabranie dodatków. Nie było i nie będzie naszej zgody na takie propozycje rządu – mówi Ryszard Proksa,przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Olga Zielińska
Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”Publikujemy także treść porozumienia "Solidarności" z rządem:
 

Porozumienie pomiędzy stroną rządową, reprezentowaną przez:

Panią Beatę Szydło – Wiceprezesa Rady Ministrów

Panią Elżbietę Rafalską – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Panią Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej

Pana Michała Dworczyka – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pana Tomasza Robaczyńskiego – Podsekretarza Stanu w MF i stroną związkową, reprezentowaną przez:

Pana Ryszarda Proksę – Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania – NSZZ„Solidarność”

Pana Zbigniewa Świerczka – NSZZ „Solidarność”

Pana Przemysława Święsa – NSZZ „Solidarność”

Panią Agatę Łyko – NSZZ „Solidarność”

Panią Jolantę Zawistowicz – NSZZ „Solidarność”

jako obserwator – ze strony pracodawców: Wojciech Warski – Wiceprezes ZP-BCC.

W wyniku rozmów, które odbyły się w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, moderowanych przez Panią Dorotę Gardias – Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczącą FZZ, w odniesieniu do zaprezentowanych podczas negocjacji propozycji strony rządowej dotyczących działań na rzecz poprawy warunków pracy nauczycieli, w odpowiedzi na postulaty związków zawodowych, przyjęto, co następuje:

Strony wspólnie uzgodniły, że:

I. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli

1. Przyspieszenie podwyżki wynagrodzeń

Przeznaczenie z budżetu państwa na 2019 r. 667 mln zł. na wdrożenie drugiej w bieżącym roku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Po zwiększeniu płac nauczycieli o 5% od stycznia 2019 r., strona rządowa proponuje przeznaczenie dodatkowych środków ujętych w budżecie państwa na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5% od września 2019 r.

Od września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie:

  nauczyciela stażysty – 3 197 zł

  nauczyciela kontraktowego - 3 549 zł

  nauczyciela mianowanego - 4 604 zł

  nauczyciela dyplomowanego – 5883 zł.

Po zamrożeniu płac nauczycieli na poziomie obowiązującym od września 2012 r., łączny wzrost wynagrodzenia średniego od stycznia 2017 do września2019 r. nauczycieli stażystów to479 zł, nauczycielikontraktowych to 532 zł, nauczycieli mianowanych to 691 zł, nauczycieli dyplomowanych to883 zł.

2. Wprowadzenie dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r. (umożliwiającej osiągnięcie 15 % wzrostu wynagrodzeń w stosunku do stanu obowiązującego w grudniu 2018 r. – szacowany koszt ok. 0,65mld zł). Biorąc pod uwagę podwyżkę, o której mowa w pkt 1. Wynagrodzenie nauczycieli od września 2019 r. wzrosną w porównaniu do obowiązujących od stycznia br. o 9,6%. W związku ze zgromadzeniem w nowym SIO aktualnych danych o systemie oświaty, zostanie przeanalizowany algorytm podziału subwencji oświatowej na 2019 r.

Po wdrożeniu powyższej podwyżki, od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:

  nauczyciela stażysty – 2 780 zł,

  nauczyciela kontraktowego - 2 860 zł

  nauczyciela mianowanego – 3 248 zł

  nauczyciela dyplomowanego – 3 815 zł,

natomiast wynagrodzenie średnie wyniesie:

  nauczyciela stażysty – 3 335 zł

  nauczyciela kontraktowego - 3 702 zł

  nauczyciela mianowanego – 4 803 zł

 nauczyciela dyplomowanego – 6 137 zł.

3. Wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6% oznacza łączny wzrost w latach 2017- 2019:

wynagrodzenia zasadniczego

  nauczyciela stażysty – 515 zł,

  nauczyciela kontraktowego - 529 zł

  nauczyciela mianowanego – 601 zł

  nauczyciela dyplomowanego – 706 zł,

wynagrodzenia średniego

  nauczyciela stażysty – 617 zł,

  nauczyciela kontraktowego - 685 zł

  nauczyciela mianowanego – 890 zł

  nauczyciela dyplomowanego – 1 136 zł,

4. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów - zwiększenie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapewnienia nauczycielom (po likwidacji tzw. godzin karcianych) wynagrodzenia za prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (w 2019 r. – 57 mln zł, a w okresie 10 lat - kwota ok. 1,9 mld zł).

II. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców

1. Skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy
2. Skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu - do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych - do 1 roku
3. Zmniejszenie dokumentacji w procedurach awansu
 

zrezygnowanie z obowiązku załączania kilku zaświadczeń przez nauczyciela, który w okresie stażu zmieniał miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach w każdej wymiarze niższym niż 1⁄2 obowiązkowego wymiaru zajęć;

zmniejszenie liczby dokumentów nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który zamiast opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, dokonuje tylko dwóch;

zrezygnowanie z obowiązku załączania do wniosku analizy przypadku przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

4. Zagwarantowanie opinii Rady Rodziców w procedurach oceny pracy nauczyciela.

III. Dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli „na start”

Wsparcie młodych nauczycieli – świadczenie „na start” (1 000 zł).

IV. Ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł.

Dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawcy zostanie zagwarantowana minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, jednostki samorządu terytorialnego zachowają kompetencję podwyższenia tego dodatku.

V. Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej „ papiery - ”

1. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – w formie jednego dokumentu zamiast wielu dotychczas.
2. Odbiurokratyzowanie ewaluacji:

  zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji

  ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych ankiet i wywiadów)

  zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych

 zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach

3. Zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej (był taki wymóg w starej podstawie).
4. Likwidacja wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. rozkładów materiału i planów wynikowych.

5. Opracowanie dla szkół gotowych do wykorzystania procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci (do tej pory opracowywanych na własny koszt szkół).

VI. Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.

Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: redakcja@bolec.info.

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).


Pokaż/ukryj komentowany tekst

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1 2 3 4 5 > >>

~Lilioworóżowa Czereśnia   8 kwietnia 2019r. o 11:26

~Lilioworóżowa Czereśnia

Postów:

Odnoszę wrażenie, ze Pani Ewie Ołenicz-Bernackiej marzą się zwyczaje, panujące za ministra Kuberskiego; panienka, która nie dostała się "na pocztę" do stemplowania znaczków, w biegu trafiała do szkoły i zostawała panią nauczycielką.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Różowoczerwona Lepnica   8 kwietnia 2019r. o 11:37

~Różowoczerwona Lepnica

Postów:

Nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Rdzawobrązowa Gęsiówka   8 kwietnia 2019r. o 11:40

~Rdzawobrązowa Gęsiówka

Postów:

I ktos nadal twierdzi ze nauczyciel malo zarabia? Niech ktos mi pokaże zaklad gdzie stazysta zarobi 3300zl brutto
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

emem   8 kwietnia 2019r. o 11:46

emem

Postów: 4446

Solidarnosc na gorze wtopila, to doly musza sie teraz tlumaczyc. Mowili innym, ze ZNP upolitycznia strajk, a wyszlo na to, ze to Solidarnosc jest rzadowa przybudowka. Zostal obciach sie i tlumaczenie sie ;)

Bolec.Info - portal i gazeta nr 1 w powiecie bolesławieckim
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

ela   8 kwietnia 2019r. o 12:21

ela

Postów: 1202

Nauczyciel mianowany będzie miał pensję zasadniczą wyższą od stażysty o 388zł. Dyplomowany o 1035zł, ale niw widzę tu o ile wyższa będzie pensja zasadnicza stażysty. Podana jest średnia.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Miodowa Abelia   8 kwietnia 2019r. o 12:33

~Miodowa Abelia

Postów:

Treść informacji jest nieścisła. "Prośbę podpisali zastępcy...Prośby o publikację podpisała jej szefowa nauczycielskiej Solidarności, która strajkuje".
A niżej owa szefowa oświadcza, że nie podpisała, bo strajkuje.
Redakcjo, dokładniej można?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Marengo Kosodrzewina   8 kwietnia 2019r. o 13:02

~~Marengo Kosodrzewina

Postów:

Strajk w czasie egzaminów na pewno przyczyni do podniesienia prestiżu i szacunku do zawodu nauczyciela.
Demonstracja polityczna ZNP jest oczywista. W tym akcie nauczyciele robią za ulicę, a postkomunistyczny bastion nauczycielski dołącza do nadzwyczajnej kasty sędziowskiej.
Wielka szkoda, że część Solidarności dołącza do tej brudnej gry.
A jakie pieniądze na stole...
"Koń jaki jest każdy widzi"
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Groszkowa Aralia   8 kwietnia 2019r. o 13:44

~~Groszkowa Aralia

Postów:

Rozumiem ,że chcą więcej zarabiać. Może po prostu niech zażądają zlikwidowania karty nauczyciela i inny długich przerw w nauce....a później niech jadą reprezentanci każdej szkoły do warszawy...blokują ulice koczują pod sejmem...zrobią prawdziwy strajk natomiast uczniowie powinni mieć lekcje!

ten strajk dał mi tylko tyle do zrozumienia , że nauczyciele sa wygodni...
nie uczymy i już...no dobrze ale skoro nie uczycie to nie pracujecie...nie dostaniecie za to wynagrodzenia...uczniowie musza ten materiał przerobić...pytam jak?

jestem za nauczycielami ale nie popieram takiej formy protestu.
TO LENISTWO Z WASZEJ STRONY...
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1 2 3 4 5 > >>

reklama Zapraszamy